PERSONDATAPOLITIK

Dataansvarlig og kontakt

Otto Schachner Nordic ApS, Prinsessens Kvarter 2, Tårup, 7000 Fredericia, CVR-nr. 42946702, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger (i det følgende benævnt ”vi” eller ”os”).

Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, kan du kontakte os på sales@schachner.dk.

Kategorier af oplysninger

Når du kontakter os, kan vi, afhængig af formålet med kontakten, behandle følgende oplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (fx telefonnummer/e-mail)
 • IP-adresse
 • Løn- og andre personaleforhold
 • Almindelige ansøgnings- og CV-oplysninger
 • Helbredsoplysninger

Formål

Vores behandling af dine personoplysninger kan ske til følgende formål:

 • Håndtering af kunde- og leverandørforhold
 • Håndtering af henvendelser via vores webbsite og webshop
 • Håndtering af rekrutteringer
 • Personaleadministration

Grundlaget for behandlingen

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt grundlag for behandlingen. Grundlaget kan være følgende:

 • Vi behandler oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside ud fra vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside, produkter og andre ydelser samt vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f
 • Kontakt via Webshop/henvendelser via website: det er vores legitime interesse at kunne kontakte kunder og leverandører, jf. GDPR Art. 6, stk. 1, litra f eller i det omfang, det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt med dem, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b
 • Rekruttering: vi behandler personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at behandle jobansøgninger mv., der går forud for den registreredes interesser.
 • Personaleoplysninger: almindelige personoplysninger om medarbejdere er nødvendige for ansættelsesforholdet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.
 • Kunde- og leverandørforhold: behandling er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares udelukkende så længe, der er et grundlag for vores behandling af oplysningerne.

Medmindre der foreligger et andet lovligt grundlag, sletter vi dine personoplysninger inden for følgende frister:

 • Oplysninger om kunder og leverandører opbevares ind til 3 år efter kunde- eller leverandørforholdets afslutning, med mindre længere opbevaring er nødvendig for eksempel i henhold til bogføringslovens regler (5 års opbevaring af regnskabsmateriale), eller hvis oplysningerne er nødvendige af hensyn til et krav, der forældes senere end 3 år, eller en garanti, der rækker ud over 3 år.
 • Ansættelser: efter ansættelsens ophør, efter krav på løn, feriepenge, barsel, sygedagpenge, pension, skat eller andre med ansættelsesforholdet forbundne krav eller ydelser er endeligt afsluttet, eller, hvis nødvendigt for krav mod medarbejderen, op til 5 år fra kravets opståen.
 • Rekruttering; efter afslutning af ansættelsesrunden, medmindre kandidaten er relevant for stillinger senest 3 måneder ude i fremtiden eller medmindre kandidaten har samtykket til opbevaring i længere tid

Dine rettigheder

Du har nedenstående rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger. Din anmodning vil blive besvaret gratis, hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelse, dog op til to måneder hvis nødvendigt af hensyn til anmodningens kompleksitet eller antal.

 • Tilbagekalde samtykke. I det omfang behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde det ved at kontakte os på ovennævnte kontaktoplysninger eller på anden måde forklaret i forbindelse med afgivelse af samtykket. Tilbagekaldelsen påvirker ikke lovligheden af behandlingen, før samtykket blev tilbagekaldt.
   
 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række oplysninger om, hvordan behandlingen foregår. Der kan ikke begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde vige for offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig.
   
 • Berigtigelse. Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger om dig.
   
 • Sletning. Du har ret til at få slettet oplysninger om dig under nærmere omstændigheder anført i GDPR artikel 17. Det kan fx være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af vores forpligtelser og rettigheder, eller hvis oplysningerne behandles på baggrund af dit samtykke, som trækkes tilbage.
   
 • Begrænsning. Under de i GDPR artikel 18 nævnte omstændigheder har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, fx hvis rigtigheden af oplysningerne bestrides, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte, eller hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at vores retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
   
 • Indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, som vi behandler på baggrund af art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) og altid, hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
   
 • Dataportabilitet. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller kontrakt, har du ret til at modtage oplysningerne i et almindeligt og læsbart format og til at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig. Vil transmitterer oplysningerne direkte denne dataansvarlige, hvis du ønsker, og hvis det er teknisk muligt.
   
 • Automatiske afgørelser. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, som har retsvirkning eller tilsvarende betydeligt påvirker dig, som er udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
   
 • Ret til at klage. Du kan til enhver tid klage over behandlingen ved at kontakte os. Derudover kan du altid klage til Datatilsynet (http://datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, +45 33 19 32 00), eller til tilsynet i det land, hvor du har bopæl eller i det land, hvor du mener, overtrædelsen af GDPR eller databeskyttelsesloven har fundet sted.
Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing